Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Vyhotovení geometrických plánů na zaměření staveb, dělení pozemků a vyznačení věcných břemen. Obvykle v okrese Tábor, nicméně po dohodě i jinde v ČR.

Vytyčení vlastnických hranic podle KN ČR či jiných podkladů. Stabilizace lomových bodů objektu podle přání zákazníka. Vyhotovení vytyčovacího protokolu.

Sepisování kupních, darovacích a dalších smluv. Vyhotovování prohlášení vlastníků, znaleckých posudků a zajištění souhlasů s dělením pozemků. Vklady do KN.

Polopisné a výškopisné plány slouží obvykle jako podklady pro projekty staveb a dokumentace skutečného provedení staveb. Mapujeme i bezpilotně pomocí dronů.

Dodatečná stavební dokumentace, pasportizace a legalizace stávajících stavebních objektů. Informační model budovy (BIM) a volné 3D modelování kontrukcí.

Předprojektové trasování i zaměření skutečného provedení inženýrských sítí podle požadavků správců sítí. Měřické práce v investiční výstavbě všeho druhu.

Mapováním vzniká účelová mapa, kde účel, měřítko, přesnost i detaily zobrazení jsou parametry dohodnuté s objednatelem. Větší území mapujeme i z dronu.

Jednoduché a zejména komplexní pozemkové úpravy v obci znamenají nové uspořádání majetkoprávních vztahů vlastníků a zpravidla také tvorbu digitální katastrální mapy.

Zajišťujeme naskenování stavebního objektu laserovým skenerem a následné zpracování bodového mračna do BIM, 3D modelu nebo 2D výstupů stavební dokumentace.