Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů na zaměření staveb, dělení pozemků a vyznačení věcných břemen. Obvykle v okrese Tábor, nicméně po dohodě i jinde v ČR.

Služby GK

Vytyčení vlastnických hranic

Vytyčení vlastnických hranic podle KN ČR či jiných podkladů. Stabilizace lomových bodů objektu podle přání zákazníka. Vyhotovení vytyčovacího protokolu.

Služby GK

Majetkoprávní služby

Sepisování kupních, darovacích a dalších smluv. Vyhotovování prohlášení vlastníků, znaleckých posudků a zajištění souhlasů s dělením pozemků. Vklady do KN.

Služby GK

Polohopis a výškopis

Polopisné a výškopisné plány slouží obvykle jako podklady pro projekty staveb a dokumentace skutečného provedení staveb. Mapujeme i bezpilotně pomocí dronů.

Služby GK

Geodetické zaměření staveb

Dodatečná stavební dokumentace, pasportizace a legalizace stávajících stavebních objektů. Informační model budovy (BIM) a volné 3D modelování kontrukcí.

Služby GK

Inženýrská geodézie

Předprojektové trasování i zaměření skutečného provedení inženýrských sítí podle požadavků správců sítí. Měřické práce v investiční výstavbě všeho druhu.

Služby GK

Mapovací práce

Mapováním vzniká účelová mapa, kde účel, měřítko, přesnost i detaily zobrazení jsou parametry dohodnuté s objednatelem. Větší území mapujeme i z dronu.

Služby GK

Pozemkové úpravy

Jednoduché a zejména komplexní pozemkové úpravy v obci znamenají nové uspořádání majetkoprávních vztahů vlastníků a zpravidla také tvorbu digitální katastrální mapy.

Služby GK

3D skenování

Zajišťujeme naskenování stavebního objektu laserovým skenerem a následné zpracování bodového mračna do BIM, 3D modelu nebo 2D výstupů stavební dokumentace.

Služby GK